DOPİNG NUMUNE ALIM İŞLEMLERİNE HIZLI BİR BAKIŞ    

DOPİNG NUMUNE ALIM İŞLEMLERİNE HIZLI BİR BAKIŞ


1. Doping numunesi a l ı m görevlisi (B ADNAG) veya e skort , sporcuya numune al ı m ı için se ç ildi ğ ini bildire r ek kuralları açıklayıp ilgili f ormu İ mzalama sını ister .
2. BADNAG taraf ı nca s a ğ lanacak kapal ı i çeceklerin de bulundu ğ u idrar numune sinin a l ı naca ğı Doping Kontrol İ stasyonuna g itmek üzere eskort sporcuya y ol gösterir.
3. İ drar numunesi vermeye haz ı r oldu ğ unda sporcuda n kapal ı idrar toplama kaplar ı ndan birini se ç mesi ve BADNAG ile belirtilen süre içerisinde tuvalete g itme si istenir.
4. Sporcudan, i drar verme a ş ama sında BAD NAG ' ı n spor- cuyu d o ğ rudan g özlemlemes i için giysilerini gerekti ğ i ö lçüde ç ı karma sı istenir.
5. Doping Kontrol İ stasyonuna geri dön üldüğünde , sporcudan kapal ı bir numune s aklama kitini s eçmesi istenir. Kapal ı oldu ğ u kontrol edilen kit'i sporcu açar.
6. Sporcudan idrar numunesini "A" ve "B" ş i ş elerine bölme si istenir. "A" ve "B" şişelerine yeteri kadar idrar konulduktan sonra ağızları özel kapaklarıyla güvenli bir şekilde kapatılıp sızdırmazlık kontrolü yapılır
7. Numune toplama kab ı i ç erisinde b ı rak ı lacak az miktar idrar numunesi, pH ve yo ğ unluk ölçüm - lerinde kullan ı lacakt ı r. 8-BADNAG, numunenin pH ve yoğunluğunu ölçerek bulduğu değerleri forma işler.
9. BADNAG, numune kod numaralar ı ile son 7 gün içerisinde sporcunun almış oldu ğ u ilaç ve uygulanan tedavileri Numune Toplama Formuna kaydeder. Varsa Tıbbı Kullanım Ayrıcalığı formlarını da alır.
10. BADNAG, s porcuda n Form daki bilgileri kontrol etme sini ve do ğ ru oldu ğ unu kabul ederse formu imzalay ı p parma ğı n bas masını ister. BADNAG da bilgileri kontrol ederek formu imzalar .
  • Kas Geliştirme - Vücut Geliştirme Hareketleri

  • EUROSTAR GYM

    KAMPANYALAR
     
    eurostargym.com adsense gizlilik politikasi