Doping Sayılan Etken Maddeler Nelerdir? Hardline Sporcu ek gıdaları
DÜNYA ANTİ-DOPİNG AJANSI (WADA)

2010 Yasaklar Listesi : Uluslararası Standart

Kaynak
Resmi Yasaklar Listesi
metni sporcular tarafından kullanımı yasak olan maddeler ve yöntemleri de içerecek biçimde WADA tarafından düzenlenir, İngilizce ve Fransızca olarak hazırlanır. İngilizce ve Fransızca yazılanları ve çevirileri arasında herhangi bir çelişki yada ihtilaf ortaya çıktığında İngilizce yazılan hali esas alınır.

Bu çeviri bilgilendirme amacıyla yapılmıştır ve herhangi bir yasal sorumluluk yüklemez.

Bu liste 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

WADA tarafından yayınlanan Kullanımı Yasak Maddeler Listesi1 Ocak 2010

HER ZAMAN (YARIŞMADA VE YARIŞMA DIŞINDA) KULLANIMI YASAK OLAN MADDE VE YÖNTEMLER

YASAKLANMIŞ MADDELER

S1. ANABOLİK MADDELER

Anabolik maddeler yasaklanmıştır.

1. Anabolik androjenik steroidler (AAS)

a. Aşağıdaki Eksojen* AAS’ler:

1-andostendiol (5?-androst-1-en-3ß,17ß-diol ); 1-androstendion (5?-androst-1-en-3,17-dion); bolandiol (19-norandrostenediol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); kalusteron; klostebol; danazol (17?-etinil-17ß-hidroksiandrost-4-eno[2,3-d]isoksazol);

dehidrokhlormetiltestosteron (4-kloro-17ß-hidroksi-17?-metilandrosta-1,4-dien-3-on); desoksimetiltestosteron (17?-metil-5?-androst-2-en-17ß-ol); drostanolon; etilestrenol (19-nor-17?-pregn-4-en-17-ol); fluoksimesterone; formebolon; furazabol (17ß-hidroksi-17?-metil-5?-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hidroksitestosteron (4,17ß-dihidroksiandrost-4-en-3-on); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienon (17ß-hidroksi-17?-metilandrosta-1,4-dien-3-on); metandriol; metasteron (2?, 17?-dimetil-5?-androstane-3-on-17ß-ol); metildienolon (17ß-hidroksi-17?-metilestra-4,9-dien-3-on); metil-1-testosteron (17ß-hidroksi-17?-metil-5?-androst-1-en-3-on); metilnortestosteron (17ß-hidroksi-17?-metilestr-4-en-3-on); metiltestosteron; metribolon (metiltrienolon, 17ß-hidroksi-17?-metilestra-4,9,11-trien-3-on); miboleron; nandrolon; 19-norandrostenedion (estr-4-ene-3,17-dion); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oksabolon; oksandrolon; oksimesteron; oksimetholon; prostanozol (17ß-hidroksi-5?-androstano[3,2-c] pirazol); kuinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17ß-hidroksi-5?-androst-1-en-3-on); tetrahidrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17ß-ol-3-on); trenbolon ve benzer kimyasal yapı veya biyolojik etkilere sahip diğer maddeler.

b. Endojen** AAS’ler eksojen uygulandıklarında:

androstenediol (androst-5-en-3ß,17ß-diol); androstenedion (androst-4-en-3,17-dion); dihidrotestosteron (17ß-hidroksi-5?-androstan-3-on); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA); testosteron ve aşağıdaki metobolitler ve izomerler:

5a-androstan-3a, 17a-diol; 5a-androstan-3a, 17b-diol; 5a-androstan-3b, 17a-diol; 5a-androstan-3b, 17b-diol; androst-4-en-3a, 17a-diol; androst-4-en-3a, 17b-diol; androst-4-en-3b, 17a-diol; androst-5-en-3a, 17a-diol; androst-5-en-3a, 17b-diol; androst-5-en-3b, 17a-diol; 4-androstenediol (androst-4-en-3ß,17ß-diol); 5-androstenedion (androst-5-en-3,17-dion); epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; 3a-hidroksi-5a-androstan-17-on; 3b-hidroksi-5a-androstan-17-on; 19-norandrosteron; 19-noretiokolanolon.

2. Diğer anabolikler aşağıda belirtilmiştir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Klenbuterol, seçici androjen reseptör modülatörleri (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.

Bu bölümde belirtilen;

* “eksojen” vücudun doğal olarak üretilmesi mümkün olmayan yani vücutta doğal olarak bulunmayan maddeleri

** “endojen” vücudun doğal olarak üretebildiği yani vücutta doğal olarak bulunan maddeleri tanımlamaktadır.

S2. HORMONLAR VE BENZERİ MADDELER

Aşağıdaki maddeler ve salıverme faktörleri yasaklanmıştır:

 1. Erythropoiesisi Uyarıcı Ajanlar [örneğin, eritropoietin (EPO), darbepoietin (dEPO), metoksi polietilen glikol-epoetin beta (CERA), hematide];
 2. Erkeklerde Korionik Gonadotropin (CG) and “Luteinizing” Hormon (LH);
 3. İnsülinler;
 4. Kortikotropinler
 • Büyüme hormonu (GH), İnsülin-benzeri Büyüme Faktörleri (IGF-1), “Mechano” Büyüme Faktörleri (MGFs), Plateletten türetilmiş büyüme faktörleri (PDGF), Fibrobilast büyüme faktörleri (FGFs), vasküler endotel büyüme faktörleri (VEGF) ve Hepatosit büyüme faktörleri (HGF) yanı sıra kas, tendon veya ligament proteini sentezi/degradasyonu, vaskülizasyon, enerji kullanımı, yenilenme kapasite veya fiber türü bağlamaya etkili diğer büyüme faktörleri;
 • Plateletten türetilmiş preparatların (örneğin, Platelet zengin plazma, kan spinleme) kasa enjeksiyon yoluyla kullanımı yasaktır. Diğer uygulama yolları ile kullanılması Uluslaraarası Tedavi İçin Kullanım Ayrıcalığı Standardına uygun olarak bildirilmesini gerektirir. ve diğer benzer kimyasal yapı veya biyolojik etkileri olan maddeler.
  S3. BETA-2-AGONİSTLER
 • Uluslaraarası Tedavi İçin Kullanım Ayrıcalığı Standardına uygun olarak bildirilmesi durumunda salbutamol (24 saatte maksimum 1600 mikrogram kullanılması) ve salmeterolün inhalasyonla kullanılabilmesi durumu dışındaki bütün beta-2-agonistlerin (varsa optik izomerleri de dahil) kullanılması yasaklanmıştır.

  Böylece, formoterol, salbutamol, salmeterol ve terbutalin inhalasyonla uygulandıklarında Uluslararası Tedavi için Kullanım Ayrıcalığı Standardının ilgili bölümüne göre Tedavi için Kullanım Ayrıcalığı da gerektirir.

  Salbutamolün idrardaki derişiminin 1000 ng/mL’den fazla olması halinde tedavi için kullanılmadığı varsayılacak ve sporcu kontrollü bir farmakokinetik çalışma aracılığı ile bu anormal sonucun inhale salbutamolun kullanılan tedavi dozunun (24 saatte maksimum 1600 mikrogram) sonucunda olduğunu kanıtlamadıkça, Pozitif Analitik Bulgu olarak değerlendirilecektir.

  S4. HORMON AGONİSTLERİ VE MODÜLATÖRLERİ

  Aşağıdaki madde sınıfları yasaklanmıştır:

  1. Aminoglutethimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dion (androstatrienedion), 4-androsten-3,6,17 trion (6-okso), eksemestan, formestan, letrozol, ve testolakton dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Aromataz inhibitörleri.

  2. Raloksifen, tamoksifen ve toremifen dahil ancak bunlarla sınırlı olmadan, seçici estrojen reseptor modulatörleri (SERMs).

  3. Fulvestrant, klomifen, siklofenil dahil ancak bunlarla sınırlı olmadan, anti-estrojenik maddeler.

  4. Miyostatin inhibitörleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmadan, miyostatin fonksiyonlarını modifiye eden maddeler.

  S5. DİÜRETİKLER VE DİĞER MASKELEYİCİ MADDELER

  Maskeleyici ajanlar yasaklanmıştır. Bunlar:

  Diüretikler, probenesit, plazma genişleticiler (örneğin, gliserol; intravenöz uygulanan albumin, dekstran, hidroksietil starch ve mannitol) ve benzer biyolojik etkileri gösteren diğer maddeler.

  Diüretikler;

  Asetozolamid, amilorid, bumetanid, kanrenon, klortalidon, etakrinik asit, furosemid, indapamid, metolazon, spironolakton, tiyazidler (örneğin, bendroflumetiyazid, klorotiyazid, hidroklorotiyazid), triamteren ve diğer benzer kimyasal yapı veya biyolojik etkilere sahip maddeler (drosperinon, pamabrom ve topikal dorzolamid ve brinzolamid yasaklanmamıştır).

  Sporcunun idrarında sınır veya altındaki düzeylerde yasaklar listesinde yer alan eksojen madde(ler) bulunursa, diüretikler ve maskeleyici ajanlar için tedavi kullanım ayrıcalığı geçerli değildir.

  YASAKLANMIŞ YÖNTEMLER

  M1. OKSİJEN TRANSFERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  Aşağıdaki yöntemler yasaklanmıştır:

  1. Kan dopingi; herhangi bir kaynaktan otolog, homolog veya heterolog kan veya kan kırmızı hücresi ürünleri dahil,
  2. Perfluorokimyasallar, efaproksiral (RSR13) ve modifiye hemoglobin ürünleri (örneğin, hemoglobin temelli kan substitüentleri, mikroenkapsüllenmiş hemoglobin ürünleri) dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yapay olarak oksijen alımını, taşınmasını veya dağıtımını artırmak.

  M2. KİMYASAL ve FİZİKSEL UYGULAMALAR

  1. Doping kontrolleri sırasında toplanan Numunelerin doğruluk ve geçerliliğini değiştirmek için numuneye müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek. Bunlara kateterizasyon, idrar değiştirme ve/veya idrar ekleme dahil fakat bunlarla sınırlı değildir.
  1. İntravenöz infüzyonlar, cerrahi işlemler, tıbbi acil veya klinik araştırmalar sırasında yasal hak olarak alındığı durumlar dışında yasaklanmıştır.

  M3. GEN DOPİNGİ

  Sporcu performansını artırma potansiyeline sahip aşağıda verilenler yasaklanmıştır:

  1. Hücrelerin veya genetik elementlerin (örneğin, DNA, RNA) transferi;
  2. Gen ekspresyonunu artıran farmakolojik veya biyolojik ajanların kullanılması.

  Peroksim Proliferator ile Aktiflenmiş d Reseptörün (PPARd) agonistleri (örneğin, GW 1516) ve PPARd-AMP ile aktiflenmiş protein kinaz (AMPK) aksis agonistleri (örneğin, AICAR) yasaklanmıştır.


  YARIŞMADA KULLANILMASI YASAK MADDELER VE YÖNTEMLER

  Yukarıda tanımlanan S1-S5 ve M1-M3 kategorilerine ek olarak aşağıdaki kategoriler de yarışmada yasaklanmıştır:

  YASAKLANMIŞ MADDELER

  S6. UYARICILAR

  Tedavi için topikal kullanılan imidazol türevleri ve 2010 İzleme Programına* alınmış uyarıcılar hariç, bütün uyarıcılar (varsa optik izomerleri de dahil olmak üzere) yasaklanmıştır:

  Uyarıcılar aşağıdakileri içerir:

  a: Spesifik olmayan uyarıcılar:

  Adrafinil; amfepramon; amifenazol; amfetamin; amfetaminil; benfluoreks; benzfetamin; benzilpiperazin; bromantan; klobenzoreks; kokain; kropropamid; krotetamid; dimetilamfetamin; etilamfetamin; famprofazon; fencamin; fenetilin; fenfluramin; fenproporels; furfenoreks; mefenoreks; mephentermin; mezocarb; methamfetamin (d-); p-metilamfetamin; metilendioksiamphetamin; metilenedioksimethamfetamin; metilheksanamin (dimetilpentilpentilamin); modafinil; norfenfluramin; phendimetrazin; fenmetrazine; fentermin; 4-fenilpirasetam (carphedon); prenilamin; prolintan. Bu bölümde belirtilmeyen uyarıcı Spesifik Maddeler listesinde yer almaktadır.

  b: Spesifik uyarıcılar (örnekler):

  Adrenalin**; katin***; efedrin****; etamivan; etilefrine; fenbutrazat; fenkamfamin; heptaminol; isomethepten; levmetamfetamin; meklofenoksat; metilephedrin****; metilphenidat; niketamid; norfenefrin; oktopamin; oksilofrin; parahidroksiamfetamin; pemolin; pentetrazol; fenpromethamin; propilheksedrin; pseudoephedrin*****; selegilin; sibutramin; striknin; tuaminoheptan ve benzer kimyasal yapı veya biyolojik etkileri olan maddeler.


  *2010 İzleme Programında yer alan maddeler (bupropion, caffeine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradol, synephrine) Yasaklanmış Madde olarak değerlendirilmemiştir.

  ** Adrenalin’in lokal anestezik maddelerle birlikte veya lokal uygulamaları (örneğin, nasal, ophthalmolojik) yasak değildir.

  *** Katin idrardaki derişimi 5 mikrogram/ml’nin üzerinde olduğunda yasaklanmıştır.

  **** Efedrin ve metilefedrin her biri için idrar derişimi 10 mikrogram/ml’nin üzerinde olduğunda yasaklanmıştır.

  ***** Pseudoephedrin idrardaki derişimi 150 mikrogram/ml’nin üzerinde olduğunda yasaklanmıştır.

  S7. NARKOTİKLER

  Aşağıdaki narkotikler yasaklanmıştır:

  Buprenorfin, dekstromoramid, diamorphin (heroin), fentanil ve türevleri, hidromorphon, metadon, morfin, oksikodon, oksimorphon, pentazosin, petidin.

  S8. KANNABİNOİDLER

  Doğal veya sentetik D9-tetrahidrokannibol (THC) ve THC benzeri kannabinoidler (örneğin, haşhaş, marihuana, HU-210) yasaklanmıştır.

  S9. GLUKOKORTİKOSTEROİDLER

  Bütün glukokortikosteroidlerin oral, damar içi (i.v.), kas içi (i.m.) veya rektal yoldan kullanılmaları yasaklanmıştır.

  Glukokortikosteroidlerin sporculara intraartiküler, periartiküler, peritendon, epidural, intradermal ve inhalasyon yoluyla uygulanması, Uluslar arası Tedavi için Kullanım Ayrıcalığı Standardı’na uygun bildiriminin tamamlanmasını gerektirir.

  Topikal preparatların deri (iyontoforez/fonoforez dahil), kulak, burun, göz, ağız, diş eti ve perianal hastalıklarda kullanılmaları yasaklanmamıştır ve kullanımları ne Tedavi Amaçlı Kullanım Ayrıcalığı ne de bildirge gerektirmez.

  BAZI SPOR DALLARINDA KULLANIMI YASAK MADDE SINIFLARI

  P1. ALKOL

  Alkol (etanol) aşağıdaki sporlarda, sadece yarışmada yasaklanmıştır. Tayini, nefes ve/veya kan analizi ile yapılacaktır. Doping kararı eşik değeri (hematolojik değerler) 0.10 g/L dir.

 • Havacılık Sporları (FAI)
 • Okçuluk (FITA, IPC)
 • Otomobil Sporları (FIA)
 • Karate (WFK)
 • Modern Pentatlon (UIPM) atış disiplinleri ile ilgili olanlar için
 • Motosiklet (FIM)
 • Dokuz Lobut ve On Lobut Bowling (FIQ)
 • “Powerboating” (UIM)
 • P2. BETA-BLOKÖRLER

  Beta-blokörler, aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki spor dallarında sadece yarışmada yasaklanmıştır.

 • Havacılık Sporları (FAI)
 • Okçuluk (FITA, IPC) - Yarışma dışında da yasaktır
 • Otomobil Sporları (FIA)
 • Bilardo ve Snooker (WCBS)
 • Yarış Kızağı (FIBT)
 • Gülle Yuvarlama Sporu (CMSB, IPC bowl)
 • Briç (FMB)
 • Buz Topacı (WCF)
 • Golf (IGF)
 • Jimnastik (FIG)
 • Motosiklet (FIM)
  • Modern Pentatlon (UIPM) - atış disiplinleri dahil olanlar için
 • Dokuz Lobut ve On Lobut Bowling (FIQ)
 • “Powerboating” (UMI)
 • Yelken (ISAF) - Yarışmada sadece dümenci için
 • Atıcılık (ISSF, IPC) -Yarışma dışında da yasaktır.
 • Kayak/Snowboard (FIS) ile ilgili kayakla atlama ve serbest stil “aerials/halfpipe snowboard halfpipe/big air”
 • Güreş (FILA)
 • Beta-blokörler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

  Asebutolol, alprenolol, atenolol, betaksolol, bisoprolol, bunolol, karteolol, karvedilol, seliprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
 • Kas Geliştirme - Vücut Geliştirme Hareketleri

 • EUROSTAR GYM

  KAMPANYALAR
   
  eurostargym.com adsense gizlilik politikasi